Ĉiuj afiŝoj de Redaktoro de IEA

La Unua Kunveno en 2020

En la 19a de Januaro, la unua kunveno de nia asocio okazis. Ĉifoje ni okazigis ĝin en la kunvenejo kiu troviĝas en la trajnstacidomo de urba trajno. Iu membro kiu ĉeestis por la unua fojo rakontis pri sia memlernado de Esperanto antaŭ li trovis la informon pri nia asocio en la intereto. Li komencis koni Esperanton kiam li studis en Ĉinio. Aliaj membroj ankaŭ ĝuis la ŝancon rakonti siajn spertojn kun Esperanto. Poste, ni kune lernis pri la uzado de -ig- kaj -iĝi en la frazoj. Ni uzis la librojn “Esperanto Per Rekta Metodo” en indonezia traduko kaj  “Kunci” en nia lernado. Ni konsentis ke tiuj libroj helpas al ni por lerni la bazan gramatikon de Esperanto. Ni foje ankaŭ uzas la lernajn materialojn kiuj ni povas akiri de retejo ekz. ĉe edukado.net.

Antaŭ la fino de nia kunveno, la membroj rajtas demandi pri siaj malfacilaĵoj aŭ informoj pri la asociaj agadoj kaj movado. La kunveno finiĝis post tri horoj en la agrabla etoso. Ĝis la revido en la venonta kunveno!

 

Duontaga Ekskurso en Zamenhof-tago 2019

Okaze de Zamenhofa tago ni organizis ekskurson en la urbo Ĝakarto la 15an de decembro 2019. Aliĝis 20 homoj sed nur 10 kiuj reale partoprenis. Kelkaj de ili estis novuloj kiuj interesiĝis pri Esperanto.

La ekskurso komenciĝis matene je la 9a ĝis la 3a posttagmeze. La grupo kolektiĝis en MONAS, nacia monumento kiu estas konata kiel urba simbolo. Promenante en la vizitindaj lokoj, la partoprenantoj aŭskultis la informojn en Esperanto sed ili ankaŭ ricevis la paperon de la informoj en indonezia lingvo.

Ĉi tiu ekskurso okazis ĝis la malnova parto de urbo, “Kota Tua’ kiu rakontas la historion en la nederlanda epoko. Pro la modernigo multaj aferoj ŝanĝiĝas kaj malmulte da historiaĵoj restas. Tial gravas la agado sciigi la historion kaj samtempe aŭdigi Esperanton.

En la lunĉpaŭzo, la partoprenantoj alvenis en la restoracio kiu situas en la areo de malnova urbo. Tie ni iom ripozis, tagmanĝis kaj agrable babiladis. Kelkaj ĝuis la ŝancon demandi pri Esperanto kaj la movado.

Antaŭ la fino de ekskurso, ni diskonigis Esperanton al la ĉirkaŭaj pasantoj per faldfolioj kaj ludoj. La ekskurso finiĝis sukcese kun ĝojo.

Raportas Ilia Dewi : ilia.dewi@gmail.com

Da Nang Gastigis La 9an Azia-Oceanian Kongreson de Esperanto

En la jaro 2019 sukcese okazis la 9-a Azia-Oceania Kongreso de Esperanto en la urbo, Da Nang ekde 25-a ĝis la 28-a de aprilo. Tiu urbo troviĝas en la centro de Vjetnamio kaj famiĝas pro la plaĝoj kaj historia periodo de Francio en la lando. En Da Nang troviĝas internacia flughaveno, kiu faciligas la vojaĝon de alilandanoj al tiu urbo. Pro tio ĝi rapide disvolviĝas precipe pro la turismo kaj la komercado.

Ĉifoje la kongreso havis temon pri “Esperanto kaj Kultura Diverseco de Azio kaj Oceanio” kun ĉeesto de 233 kongresanoj el la 281. El Indonezio partoprenis 7 personoj inkluzive la reprezentanton de Indonezia Esperanto-Asocio (IEA), Ilia Dewi, kiu amike salutis la kongresanojn en la malfermo.

La kongresejo estis plena de amikaj renkontiĝoj kaj la programeroj kaj la kunagadoj trovis kundividitan amuziĝon. La LKK-anoj kaj la estraroj de KAOEM kiuj organizis la kongreson tre bone kunlaboris por realigi ĝin. La LKK ankaŭ sukcese akiris la grandan atenton kaj subtenon de Vjetnamaj instancoj eĉ finance.

Dum kvar tagoj, la kongresanoj povis partopreni diversajn programojn. Ilia Dewi raportis ke ŝi partoprenis kelkajn prelegojn, kunsidojn, ekskursojn kaj interkonatiĝis kun novaj kaj malnovaj amikoj. La malferma kunsido de azia-oceania movado kaj la fermaj kunsidoj estis kelkaj el la plej grava programeroj kiujn ŝi ĉeestis. En kelkaj fermaj kunsidoj, la nuna estraro de KAOEM interdiskutis kun la membroj pri gravaj temoj rilate al la sekvonta aranĝo de la 10-a Azia-Oceania Kongreso kaj la balotado de nova estraro. Estis decidita ke Koreio gastigos la kongreson en 2022 kaj la elektitaj estraranoj de KAOEM por la periodo 2019 – 2022 kun la nova prezidanto S-ro Nisinaga Atusi el Japanio, la vic-prezidanto, s-ino Nguyen Thi Phuong Mai el Vjetnamio, la sekretario, s-ino Oh Soonmo kaj Ilia Dewi el Indonezio kiel vic-sekretario.

Aliaj memorindaj agadoj por ŝi ankau estis la arbo plantado en la junulara parko. Tiam estis sabatmateno kaj la kongresanoj kolektiĝis por planti 5 verdajn arbojn de Zamenhof. La agado de plantado markis la gravan internacian eventon en Da Nang kaj kontribuas ne nur al verdigo de parko sed ankaŭ samtempe al fortigo de amikeco, paco, solidareco kaj kunlaboro inter homoj en la regiono kaj en la tuta mondo. Poste la kongresanoj vizitis la vendejon en ŝtona urbo.

En la internacia vespero, kontribuante per danco kaj kanto de Ĝakarto, Ilia Dewi deziris prezenti iom pri Indonezio al la kongresanoj. Ankaŭ alia indoneziano, Syauqi legis poemon en la Sunda lingvo. Tiu vespero estis tre agrabla kaj mojosa per arta prezentado de talentaj kongresanoj.

La fermo de kongreso komenciĝis je la 2a posttagmeze kaj prezidis d-ro SO Jinsu, la malnova prezidanto de KAOEM kun resumo. S-ro Inumaru Fumio, la malnova vic-prezidanto raportetis pri programo kaj S-ro Enkhee, la malnova sekretario raportetis pri statistiko. Laste la Vjetnama grupo kantis la kanton “Grandigu Nian Rondon” kaj sekvis deklaro de la fermo de la kongreso.

Provleganto : Jean-Claude Roy (esperantisto el Francio)

La 2-a Komuna Kongreso Inter Japanio kaj Koreio

De la 12a ĝis la 14a de Oktobro 2018 okazis la Komuna Kongreso inter Japanio kaj Koreio en la urbo Nara, Japanio. Ĝi troviĝas en la regiono de Kansajo kaj inter du urboj, Kioto kaj Osako. En tiu kongreso aliĝis 543 homoj el kiuj partoprenis 68 koreoj, 7 ĉinoj kaj ankaŭ el Francio, Ĉilio, Kanado, Hungario, Tajvano, Vjetnamio, Germanio, Irano, Filipinoj, Barato kaj Indonezio.

La inaŭguro de la kongreso okazis matene je la 13-a de Oktobro en la kultura domo de Gubernio Nara kiel la ĉefkongresejo. La programo estis bunta kun diversaj prelegoj, fakkunsidoj, kursoj, kulturaj prezentadoj, muzikoj, ekskursoj kaj multaj aliaj. Dum la kongreso, la partoprenantoj ankaŭ povis sperti la Te-ceremonion, kiu prezentas unikaĵon de la japana kulturo. En la ekskursaj programoj, la kongresanoj vizitis multajn belajn lokojn aŭ simple promenis al la Nara-parko, kiu troviĝas proksime dela kongresejo. Tie oni povas trovi multajn cervojn, kiuj libere vivas en la parko kaj viziti mondajn heredaĵojn.

En la kongreso ankaŭ okazis la kunsido pri azia agado. Ilia, kiu estis sola partoprenanto de Indonezio prezentis la plenumajn agadojn de IEA en 2017-2018 kaj parolis iomete pri la landa movado. Ŝi rimarkis ke la kunsido estis bona forumo por aŭskulti la prezentadon de la Esperanto-movado en aziaj landoj kaj bona tempo por diskuti inter movadanoj.

Samtempe en tiu kongreso estis ankaŭ organizita la 105-a Japana Esperanto-Kongreso kaj la 50-a Korea Esperanto-Kongreso. En la ferma ceremonio, la LKK-anoj de ambaŭ kongresoj venis al la podio kaj ricevis la florojn ĉar ili sukcese kunlaboris por organizi la kongresojn dum tri tagoj.

En la fino de la kongreso, kelkaj partoprenantoj tuj revenis al siaj landoj aŭ hejmurboj sed kelkaj ankoraŭ restis en Nara. Nia prezentanto, Ilia ankaŭ pasigis unu nokton kaj en sekvonta tago ŝi dauriĝis la vojaĝon al  Osako, kie ŝi deziris pasigi du tagojn antaŭ la vizito al Oomoto Centro en Kameoka. Ŝi opiniis ke ŝia partopreno en tiu komuna kongreso estis tre ĝojiga kaj memorinda spertoj, speciale ŝi havis ŝancon viziti la Oomoto-centron dum du tagoj.

Provleganto : Jean-Claude Roy (esperantisto el Francio)