Esperanto en “Perpusnas Expo 2019”

Okaze de ĉijara agado de nacia biblioteko ‘Perpusnas Expo 2019’ ekde la 5a ĝis 22a de Septembro, nia asocio, Indonezia Esperanto-Asocio (IEA) estis invitita por prezenti Esperanton al la membroj kaj vizitantoj de biblioteko. Dum 12 tagoj, ni havis budon kaj aranĝis Esperanto-enkondukon per diversaj programoj por montri la utilecon de Esperanto en muziko, filmo, libroj, kaj tiel plu.

La budo komenciĝis je la 11a de septembro en la 4a etaĝo en la nova konstruaĵo de nacia bibloteko. Ni ĉiutage ekde la 9a horo matene ĝis la 3a  posttagmeze, bonvenigis vizitantojn kiuj proksimiĝis al nia budo kaj demandis io ajn pri Esperanto kaj la movado. La estraranoj de IEA, Victor kaj Ilia Dewi enkondukis pri Esperanto kaj foje iom instruis la bazan gramatikon al la vizitantoj kiuj entuziasme petis tion. Ni ankaŭ disdonis la flugfolion kiu enhavas mallongan informon pri Esperanto kaj kiel kontakti nian asocion.

En la budo, ni prezentis la esperantajn librojn, t.e lernolibroj, tradukitaj libroj en Esperanto, romanoj, vortaroj kaj revuoj. Unu de gravaj libroj estas verkita de Heidi Goes kiu enhavas la historian periodon de Esperanto-movado en Indonezio. Tiu libro eldoniĝis ĉijare post la longa eksplorado de ŝi en nia lando.

Plejparte da vizitantoj neniam aŭdis pri Esperanto kaj pri la fakto ke ĝi iam ekzistas en Indonezio antaŭ multaj jaroj inter 1920 – 1965. Tiuj, kiuj venis al la budo ne nur aŭskultis multe da informo pri Esperanto sed ankaŭ ricevis donaceton kiu disponigitan por tiuj kiuj montris la intereson. Laŭ la listo de vizitanto, ni rimarkis ke plejparte estas studentoj aŭ lernantoj kaj cetere estas instruistoj, laborantoj kaj aliaj profesiuloj.

En la 15a de Septembro, ni aranĝis la Esperanto-enkondukon “Serba-Serbi Esperanto” kiu estas parto de nia agado en la nacia biblioteko. Al ĝi aliĝis 136 homoj kaj reale 75 homoj partoprenis la tuttagan programon.. Je la 10a horo matene, Ilia Dewi la prezidanto de IEA malfermis la agadon kaj komencis per salutvortoj kaj komencis la prelegon pri Esperanto kaj la movado. Due en la unua sesio, Victor prelegis pri Esperanto kiu estas simila al indonezia lingvo. Li malkovris la funkcion de Esperanto kiel ‘pontlingvo’ inter homoj de diversaj naciecoj ekzakte same kiel la indonezia. En indonezio ekzistas preskaŭ 700 etnaj lingvoj pro la diverseco de etnaj grupoj. Tiel ambaŭ lingvoj havas la saman rolon por unuigi la diversajn homojn. Poste, du junulinoj prezentis la agadon de junulara movado sub la tegmento de IEJO (Indonezia Esperanto-Junulara Organizo). Antaŭ la paŭzo de unua sesio, la ĉeestantoj havis ŝancon por demandi aŭ prezentis sian opinion pri la prelegoj.

Dum la paŭzo, ni montris mallogan filmeton pri Esperanto kaj la muzikon de Jomo, Jonny M, Perdita Generacio kaj aliaj. En la dua sesio, La belga esperantistino, Heidi Goes prezentis sian libron “Movadaj Insuletoj” per videaĵo. Ŝi malkovris la historian de Indonezia movado. En tiu ĉi sesio, la membro de IEA, Arman Yusuf ankaŭ kontribuis per sia rakonto. Li estis intervjuita pri la propedeŭtika valoro de Esperanto. Li rakontis ke Esperanton faciligas sian lernadon de fremdaj lingvoj kiel la japana kaj la tajlanda.

Sekvante, la ĉeestantoj iom lernis la bazan gramatikon de Esperanto. Sub la gvido de Ilia Dewi, Ili lernis kiel elparoli la alfabeton, vortojn, ĉiferojn kaj kreis simplajn frazojn. La lasta prelego estis prezentita de la indonezia verkisto, Yohanes Manhitu en videaĵo pri libroj kiujn li verkis en Esperanto kaj en aliaj fremdaj lingvoj ĉar li ne povas fizike ĉeesti. Antaŭ la fino de la aranĝo, ni amuziĝis per ludoj kaj disdonis la premiojn al la gajnintoj. La aranĝo finiĝis je la 4a horo vespere per dankaj vortoj al la fukciulo de nacia biblioteko kiu donis la nia asocio la grandan ŝancon partopreni la eventon.

Konsiderante la sukcesan aranĝon en la nacia biblioteko, ni pripensas daŭrigi la kunlaboron ekzemple starigi la angulon de Esperanto aŭ proponi Esperanto-kurson al la membroj de biblioteko. Ni raportos la progreson.

Raportas Ilia Sumilfia Dewi kaj Victor

Da Nang Gastigis La 9an Azia-Oceanian Kongreson de Esperanto

En la jaro 2019 sukcese okazis la 9-a Azia-Oceania Kongreso de Esperanto en la urbo, Da Nang ekde 25-a ĝis la 28-a de aprilo. Tiu urbo troviĝas en la centro de Vjetnamio kaj famiĝas pro la plaĝoj kaj historia periodo de Francio en la lando. En Da Nang troviĝas internacia flughaveno, kiu faciligas la vojaĝon de alilandanoj al tiu urbo. Pro tio ĝi rapide disvolviĝas precipe pro la turismo kaj la komercado.

Ĉifoje la kongreso havis temon pri “Esperanto kaj Kultura Diverseco de Azio kaj Oceanio” kun ĉeesto de 233 kongresanoj el la 281. El Indonezio partoprenis 7 personoj inkluzive la reprezentanton de Indonezia Esperanto-Asocio (IEA), Ilia Dewi, kiu amike salutis la kongresanojn en la malfermo.

La kongresejo estis plena de amikaj renkontiĝoj kaj la programeroj kaj la kunagadoj trovis kundividitan amuziĝon. La LKK-anoj kaj la estraroj de KAOEM kiuj organizis la kongreson tre bone kunlaboris por realigi ĝin. La LKK ankaŭ sukcese akiris la grandan atenton kaj subtenon de Vjetnamaj instancoj eĉ finance.

Dum kvar tagoj, la kongresanoj povis partopreni diversajn programojn. Ilia Dewi raportis ke ŝi partoprenis kelkajn prelegojn, kunsidojn, ekskursojn kaj interkonatiĝis kun novaj kaj malnovaj amikoj. La malferma kunsido de azia-oceania movado kaj la fermaj kunsidoj estis kelkaj el la plej grava programeroj kiujn ŝi ĉeestis. En kelkaj fermaj kunsidoj, la nuna estraro de KAOEM interdiskutis kun la membroj pri gravaj temoj rilate al la sekvonta aranĝo de la 10-a Azia-Oceania Kongreso kaj la balotado de nova estraro. Estis decidita ke Koreio gastigos la kongreson en 2022 kaj la elektitaj estraranoj de KAOEM por la periodo 2019 – 2022 kun la nova prezidanto S-ro Nisinaga Atusi el Japanio, la vic-prezidanto, s-ino Nguyen Thi Phuong Mai el Vjetnamio, la sekretario, s-ino Oh Soonmo kaj Ilia Dewi el Indonezio kiel vic-sekretario.

Aliaj memorindaj agadoj por ŝi ankau estis la arbo plantado en la junulara parko. Tiam estis sabatmateno kaj la kongresanoj kolektiĝis por planti 5 verdajn arbojn de Zamenhof. La agado de plantado markis la gravan internacian eventon en Da Nang kaj kontribuas ne nur al verdigo de parko sed ankaŭ samtempe al fortigo de amikeco, paco, solidareco kaj kunlaboro inter homoj en la regiono kaj en la tuta mondo. Poste la kongresanoj vizitis la vendejon en ŝtona urbo.

En la internacia vespero, kontribuante per danco kaj kanto de Ĝakarto, Ilia Dewi deziris prezenti iom pri Indonezio al la kongresanoj. Ankaŭ alia indoneziano, Syauqi legis poemon en la Sunda lingvo. Tiu vespero estis tre agrabla kaj mojosa per arta prezentado de talentaj kongresanoj.

La fermo de kongreso komenciĝis je la 2a posttagmeze kaj prezidis d-ro SO Jinsu, la malnova prezidanto de KAOEM kun resumo. S-ro Inumaru Fumio, la malnova vic-prezidanto raportetis pri programo kaj S-ro Enkhee, la malnova sekretario raportetis pri statistiko. Laste la Vjetnama grupo kantis la kanton “Grandigu Nian Rondon” kaj sekvis deklaro de la fermo de la kongreso.

Provleganto : Jean-Claude Roy (esperantisto el Francio)

Zamenhofa Festo 2018

La 15an de decembro 2018, ni okazigis Zamenhofan Feston ĉe “Taman Tebet en Ĝakarto”. Ni elektis tiun ĉi lokon, ĉar ni ŝatus ĝui la naturon kaj samtempe ni malfermis la agadon al la publiko. Ĉi-foje nur malmulte da amikoj. Komence, du amikoj legis la poemojn de Zamenhof, unu el kiuj havas titolon “Ho, Mia Kor'”. Poste, ni amuze kantis la kantojn, “Dankon Zamenhof” kaj “Esperanto Por Ni”. En la lasta parto, ni manĝis la Esperanto-torton kaj interbabilis pri Esperanta sperto kaj movado.

Ni ankaŭ utiligis la ŝancon por propagandi Esperanton al la homoj, kiuj
kolektiĝis en tiu parko. Plejparto de ili estas junuloj, kiuj faris diversajn
aktivecojn kiel sporti, ludi aŭ nur babili. Ni poste vidis grupon de junuloj,
kiuj ŝajnis diskuti ion. Ni proksimiĝis kaj salutis kelkajn de ili, kiuj afable
resalutis nin. Ili estas gelernantoj de altlernejo de “Karya
Teladan”. Ni tuj prezentis nian agadon kaj demandis, se iu iam aŭdis pri
Esperanto. Kelkaj respondis, ke estas hispana, meksika aŭ portugala lingvoj.
Evidente ili ne scias pri Esperanto.

Ni daŭre enkondukis per simpla informo kaj kuraĝigis ilin por viziti la
retpaĝon de Indonezia Esperanto-Asocio kaj aliĝi al niaj sociaj retpaĝoj. Ni ankaŭ disdonis Esperanto-torton kaj donacon al kelkaj kiuj jam kuraĝe demandis kaj respondis. La propagandon ni ankaŭ faris al aliaj homoj. En la malfrua vespero, nia agado finiĝis kun ĝojo, ĉar ni sukcese festis kaj disvastigi nian lingvon.

La 2-a Komuna Kongreso Inter Japanio kaj Koreio

De la 12a ĝis la 14a de Oktobro 2018 okazis la Komuna Kongreso inter Japanio kaj Koreio en la urbo Nara, Japanio. Ĝi troviĝas en la regiono de Kansajo kaj inter du urboj, Kioto kaj Osako. En tiu kongreso aliĝis 543 homoj el kiuj partoprenis 68 koreoj, 7 ĉinoj kaj ankaŭ el Francio, Ĉilio, Kanado, Hungario, Tajvano, Vjetnamio, Germanio, Irano, Filipinoj, Barato kaj Indonezio.

La inaŭguro de la kongreso okazis matene je la 13-a de Oktobro en la kultura domo de Gubernio Nara kiel la ĉefkongresejo. La programo estis bunta kun diversaj prelegoj, fakkunsidoj, kursoj, kulturaj prezentadoj, muzikoj, ekskursoj kaj multaj aliaj. Dum la kongreso, la partoprenantoj ankaŭ povis sperti la Te-ceremonion, kiu prezentas unikaĵon de la japana kulturo. En la ekskursaj programoj, la kongresanoj vizitis multajn belajn lokojn aŭ simple promenis al la Nara-parko, kiu troviĝas proksime dela kongresejo. Tie oni povas trovi multajn cervojn, kiuj libere vivas en la parko kaj viziti mondajn heredaĵojn.

En la kongreso ankaŭ okazis la kunsido pri azia agado. Ilia, kiu estis sola partoprenanto de Indonezio prezentis la plenumajn agadojn de IEA en 2017-2018 kaj parolis iomete pri la landa movado. Ŝi rimarkis ke la kunsido estis bona forumo por aŭskulti la prezentadon de la Esperanto-movado en aziaj landoj kaj bona tempo por diskuti inter movadanoj.

Samtempe en tiu kongreso estis ankaŭ organizita la 105-a Japana Esperanto-Kongreso kaj la 50-a Korea Esperanto-Kongreso. En la ferma ceremonio, la LKK-anoj de ambaŭ kongresoj venis al la podio kaj ricevis la florojn ĉar ili sukcese kunlaboris por organizi la kongresojn dum tri tagoj.

En la fino de la kongreso, kelkaj partoprenantoj tuj revenis al siaj landoj aŭ hejmurboj sed kelkaj ankoraŭ restis en Nara. Nia prezentanto, Ilia ankaŭ pasigis unu nokton kaj en sekvonta tago ŝi dauriĝis la vojaĝon al  Osako, kie ŝi deziris pasigi du tagojn antaŭ la vizito al Oomoto Centro en Kameoka. Ŝi opiniis ke ŝia partopreno en tiu komuna kongreso estis tre ĝojiga kaj memorinda spertoj, speciale ŝi havis ŝancon viziti la Oomoto-centron dum du tagoj.

Provleganto : Jean-Claude Roy (esperantisto el Francio)

Enkonduko de Esperanto en Poliglota Renkontiĝo

Komuna foto post la Esperanta enkonduko

Je la 26a de Aŭgusto 2018, Indonezia Esperanto-Asocio (IEA) kunlaboris kun la Indonezia Poliglota komunumo en Ĝakarto por enkonduki Esperanton al la membroj kiuj estas lingvaj entuziasmuloj. La prezidanto de IEA, Ilia estis invitita kun la membro, Arman Yusuf por fari la prezentadon dum 2 horoj.

Ĉeestis 58 homoj kiuj plejparte jam regas pli ol du lingvoj. Ili interesiĝas partopreni la enkondukon de Esperanto ĉar kelkaj diris ili neniam aŭdis pri Esperanto kaj aliaj iam sciis tamen nur malmulte da informo. La prezentado komenciĝis kun iom da historio pri Esperanto kaj la movado. Poste la prezento pri la roloj de UEA, IEA kaj la avantaĝoj de Esperanto-lernado. Kelkaj partoprenantoj scivoleme demandis post ili aŭskultis ke pere de Esperanto, ili povas senpage tranokti ĉe la domoj de esperantistoj kaj spertos la kulturan interŝanĝon kun la lokanoj kiam ili vojaĝas eksterlande.

En la sekva sesio, Ilia instruis la bazan lecionon al la partoprenantoj. Estis konsilita por ke ili havu libron de “Kunci” kiu enhavas la simplan gramatikon kaj la vortareton. Tiel ili povas pli facile sekvas la lecionon. Ankaŭ estis disponigita kelkajn kopiojn de lecionoj pri alfabetoj, ĉiferoj, Esperantaj kantoj kaj ekzemplo de simpla konversacio. Ilia montris al ili ke Esperanto estas relative facila kaj lerninda. Antaŭ la fino de prezentado, Ilia praktikis Esperanton kun Arman per mallonga konversacio kiun oni kutime faras en la unua renkontiĝo.

Laste, la organizanto de renkontiĝo donis tempon por la partoprenanto kiu volis starigi ion ajn demandon pri Esperanto. Kelkaj entuziasme demandis pri gramatikaĵo, Esperanto-literaturo, filmo, muziko kaj aliaj petis informon pri la Esperanto-kurso. Ni taksas ke la renkontiĝo sukcese okazis por disvastigi Esperanton al pli da indonezianoj.

Ekde tiu renkontiĝo, Ilia regule ĉeestas en la poliglota renkontiĝo kiu estas aranĝita du fojej monate. Kolektigi la ĉeestantojn kiuj deziras lerni kune Esperanton kaj gvidi ilin por la baza leciono kaj praktiko. 

Raporto de Dua Trilanda Kongreso en Bekasi, Indonezio

Cover Revuo Esperanto - Majo 2018

La 28-an de marto ĝis la 2-a de aprilo 2018 okazis la dua trilanda kongreso en la urbo Bekasi kiu troviĝas ĉ. 55.6 KM de internacia flughaveno en Ĝakarto.

Plejparte de la eksterlandaj kongresanoj neniam aŭdis pri la urbo kaj ne havis ideon kia urbo ĝi estas. Tamen mi proponis la urbon al aliaj organizantoj el Aŭstralio kaj Nov-Zelando ĉar en tiu dua plej granda urbo de okcidenta javo troviĝas junuloj kiuj jam lernis Esperanton ĉe lingva komunumo, Faktabahasa Bekasi. Krom tio, kelkaj junaj aktivuloj loĝas en Bekasi kaj pretis labori por organizi la kongreson.

Ĉifoje la kongreso estis malpli granda ol la unua trilanda kongreso en Bandung, 2016. Partoprenis 37 indonezianoj kaj 29 eksterlandanoj el 7 landoj, Aŭstralio, Nov-Zelando, Belgujo, Hispanujo, Koreio, Filipinoj kaj Orienta Timoro. Inter kongresanoj troviĝis novuloj kaj junuloj el diversaj partoj de Indonezio. Ni sukcese venigi ilin pro la vojaĝsubteno kiu estis disponigita de la konto iesa-p ĉe UEA. Koran dankon al malavaraj esperantistoj kiuj jam subtenis nian movadon per tiu konto. Ankaŭ estis bonega afero ke venis 10 orienttimoranoj pere de subvencio kiu estis aranĝita de Heidi Goes.

Vespere en la unua tago, la kongreso malfermiĝis kun iom da ceremonio. La organizantoj de tri landoj bonvenigis la kongresanojn per salutmesaĝoj. Inter tio, juna indoneziano legis Esperantan poemon kaj la grupo de orienttimoranoj kantis bele sian tradician kanton. Poste ĉiuj prelegantoj havis eblecon por inviti kongresanojn al siaj prelegoj kaj laste ni kune kantis la himnon, La Espero. La programo daŭrigis per amuzaj ludoj en interkona vespero.

En la sekvonta tago, kelkaj gravaj prelegoj okazis, kiel prelegoj de Humphrey Tonkin kiu parolis pri la nuna situacio de Esperanto en la mondo kaj la prezidanto de UEA, Mark Fettes pri la nuna situacio de UEA kaj Esperanto en la mondo. Tiuj prelegoj estis aranĝitaj bone per skajpo. Samtempe en aliaj salonoj du invititaj instruistoj instruis Esperanton al komencantoj kaj progresantoj. La kurso okazis kvar fojojn dum 3 horoj taĝe. Aliaj interesaj prelegoj ankaŭ estis prezentitaj de Albert el Filipinoj, Aŭstralio kaj Hispanujo. Ni ankaŭ donis ŝancon al komencantoj prelegi por ke ili havu kuraĝon paroli la lingvon.

La 30-an de marto kiam estis feria tago de pasko en Indonezio, pli da indonezianoj povas ĉeesti la kongreson. Okazis denove prelego per skajpo kaj ĉifoje,  Jonathan el Aŭstralio prelegis pri kiel verki por la elektronika ekrano. Poste pluraj prelegoj pri kulturo kaj aliaj interesaj temoj riĉigis la konon de kongresanoj.  Vespere, la grupo de orienttimoranoj prezentis artan spektaklon. Ili kantis, dancis eĉ ludis magion. Sekvante la programo daŭriĝis kiel arta vespero en UK. La kongresanoj grupe aŭ sole montris sian prezentadon en arto. Kun kelkaj eksterlandaj partoprenantoj, ni kune dancis tradician dancon el Indonezio.

En la ekskursa tago kiu okazis sabate, ni forveturis al Ĝakarto por viziti la nacian galerion kiu havas kolektaĵon kaj ekspozicias artaĵojn.  Poste la partoprenantoj ankaŭ vizitis nacian muzeon kaj “Taman Mini Indonesia Indah” kiu estas rekomendinda loko por iom konatiĝi kun la diverseco de indonezia kulturo. Vespere, la partoprenanto el Balio rakontis pri sia Esperanto-agado kaj sekve estis lingva festivalo kies celo por iom lerni kaj praktiki aliajn fremdajn lingvojn. Junaj indonezianoj tre entuziasme partoprenis tiun ĉi programon ĉar ili multe interesiĝas pri uzo de la lingvoj.

La 1-an de aprilo, grupo de kongresanoj partoprenis la senveturilan tagon kiu regule okazas en dimanĉo matene. Inter 6:00 kaj la 10:00 la aŭtomobiloj estas forpelitaj de la ĉefa strato de Bekasi kaj dum tiuj kvar horoj la strato abundas de piedirantoj, bicklistoj, kurantoj. Dum unu horo ni utiligis la eventon por reklami Esperanton al neesperantista publiko. Por kapti la atenton de ĉirkaŭaĵo, ni marŝis kun kongresa standardo, kantis kaj dancis kune. Tiel kelkaj homoj proksimiĝis kaj ekdemandis pri Esperanto kaj nia agado.

Impona prelego pri la historio de Indonezia Esperanto-movado estis prezentita de Heidi Goes de sia preskaŭ preta libro. Ŝi esploris multajn detalojn pri diversaj indoneziaj esperantistoj, lokoj kaj eventoj. Tiel la libro povas esti bonkvalita rimedo por malkovri la ekziston de Esperanto en Indonezio.

Sekve, Carlos Spinola prelegis pri uzado de Esperanto en la universitato de Valencio en Hispanujo kaj Cassini projekto.  Aliaj prelegoj ankaŭ estis interesaj kiel prelego de Park Soohyean pri la manĝajkutimo de la korea tradicia festotago, rigardo al kantoj laŭ lirikverkista vidpunkto de Kam Lee el Aŭstralio. Vespere ni kune iris al restoracio por la bankedo.

En la lasta tago, matene okazis la fermo. Tiam la partoprenantoj havis eblecon por diri sian impreson, opinion aŭ kritikon. Ni dirus ke la kongreso estis sukcesa ĉar la komentoj de partoprenantoj ĉefe estas pozitivaj. Dum la ferma ceremonio multe substrekis ke la valora aspekto de la kongreso estis amikeco. Por la tria kongreso, ni iomete komencis esplori la eblecon por organizi komunan eventon en Balio post du aŭ tri jaroj.

Jen la fotoj de la programo…: https://myalbum.com/album/4w9kslpzhCfD

Verkita de Ilia Sumilfia Dewi : ilia.dewi@gmail.com

Transira Estraro de IEA

Jen la personoj, kiuj fariĝas la transira estraro de IEA, laborante por Esperanto-movado en Indonezio.

Ilia Sumilfia Dewi (voknomiĝas: Ilia), naskiĝis en Ĝakarto je la 11an de Marto 1978. Ŝi komencis koni Esperanton en la duona jaro 2009 pere de mallonga enkonduko de Esperanto kun esperantisto el Belgio, Heidi Goes. Poste kun siaj geamikoj kiuj antaŭe jam lernis kune Esperanton, ŝi starigis Esperanto-grupon por lerni kune Esperanto en iu magazeno en Ĝakarto ĝis Oktobro, 2010 kiam la klubo-Esperanto de Ĝakarto “Esperiga Suno” fondiĝis, kiu estas la unua Esperanto-klubo dum la nova Esperanto-movado en Indonezio. En Decembro 2010, ŝi havis la unua ŝancon por partopreni Esperantan eventon eksterlande kiu estis Komuna Seminario (KS-28) inter 4 landoj, Vjetnamio, Ĉinio, Japano kaj Koreio en Hanojo, Vjetmanio. Poste ŝi havis eblecon por reprezenti la Indonezion por la unua foje al Universala Kongreso (La 95a UK) en Kopenhago, Danio en 2011 kaj en tiu tempo , ŝi ankaŭ partoprenis kelkan aliajn eventojn en eŭropo kiel SES (Somera Esperanto-Studo) en Slovakio, Kristana Esperanto-kongreso en Ĉehio kaj Itala Kongreso en Torino, Italujo. Pere de ŝiaj spertoj kaj partoprenoj en diversaj E-aranĝoj, ŝi plimotiviĝas por pli labori en la Esperanto-movado de Indonezio kaj pli aktivas diskonigi Esperanton al diversaj komunumoj. En 2013, ŝi estis la prezidanto de LKK por la 1a Indonezia Esperanto-kongreso  kiu okazis en Bogor kaj tiam fariĝis la prezidanto de IEA (Indonezia Esperanto-Asocio) dum la periodo de 2013-2016. En la komenco de 2015, ŝi plenumis la inviton de AEA (Australia Esperanto-Asocio) por partopreni Australian Esperanto-kongreson en Melburno. Poste en 2016, nome de IEA, ŝi kunlaboris kun AEA, NZEA okazigis la Trilandan kongreson kiu ankaŭ estis subtenante de Bandung E-klubo kaj Azia Afriko muzeo, Bandung. Nuntempe, krom kontribui kiel gvidanto de Ĝakarta E-klubo, ŝi ankaŭ prenas rolon kiel prezidanto de IEA transira estraro ĝis la ne difinita tempo. Vi povus atingi ŝin per retmesaĝo ilia.dewi@gmail.com


Erlangga Femayuga (laŭ sia aŭtornomo: Erlangga Greschinov), naskiĝis en Ĝakarto, 28-a aprilo, 1993. Li finis sian studon en la fako de industria inĝenierarto, Universitato de Telkom, en 2016. Li konatiĝis kun Esperanto per grupo de esperantistoj ĉe Fejsbuko, poŝte li havis la intereson por lerni ĝin. Esperantiĝis li ekde 2010. Li ankaû estas la fondanto de Klubo “Faktabahasa”, lingva-amemujo por junuloj en Indonezio. Li partoprenis al la 97-a Universala Kongreso kaj la 68-a Internaciala Junulara Kongreso en Hanojo, Vjetnamio. Nuntempe, li loĝas en Bekasi kaj estas unu de transira estraro de IEA kaj respondecas pri informado. Oni povas kontakti lin per retadreso Greschinov@gmail.com


Arman Yusuf (voknomiĝas: Uĉup) naskiĝis en Ĝakarto je 30a de Aŭgusto, 1975. Li finis la studon en Informa Sistemo-fako de Budi Luhur Universitato, Ĝakarto, en 2013, kaj li nun estas instruisto en la sama universitato. Li konis Esperanton de la artikolo de ‘Kompas’ ĵurnalo en Aŭgusto 2015, sed li vere eklernis Esperanton en Decembro 2015. Li partoprenis la trilandan kongreson de Esperanto en Bandung, Indonezio, Marto 2016. Post la kongreso, li decidis helpi Esperantan movadon en IEA kaj respondecis kiel Sekretario en 2016, kaj respondecas kiel Edukado-fako en 2017. Lia retmesaĝo estas arman.yusuf@gmail.com


Dewi Rizki (voknomiĝas Dewi), […]


Asfrina Liola (voknomiĝas Lio). Ŝi konis Esperanton de Ilia en 2011. Ŝi eklernis Esperanton en Ĝakarta E-Klubo “Esperiga Suno”. Nun ŝia okupo estas studentino de la ekonomia fako en Mercu Buana Universitato kaj ankaŭ kiel laboristino de financo. En 2012, ŝi estis kasistino de la Ĝakarta Esperanto-klubo kaj poŝte, ŝi havis la unua ŝancon por partopreni Esperantan eventon eksterlande kiu estis La 97a Universala Kongreso de Esperanto, en Hanojo, Vjetnamio. En 2013 , Ŝi spertis esti unu de la LKK-anoj de la Unua Indonezia Esperanto-Kongreso en Aprilo 2013 en Bogor kiel Kasistino kaj respondeculo de ekskurso. Tiam ŝi estis elektita por preni rolon de Revizoro de IEA dum la periodo de 2013-2016. En 2016, ŝi partoprenis Trilanda Kongreso. Nun ŝi estas unu de estraro de IEA kiel kasistino. Ŝi esperas ke povas bone respondeci pri financo de IEA (Indonezia Esperanto-Asocio). Vi povas atingi ŝin en luv_liola@yahoo.co.id