La Dua Baza Kurso

La 15an de Aŭgusto sukcese okazis la dua baza kurso. Ĉifoje la kursanoj lernis pri prefiksoj kaj sufiksoj, la uzo de ‘si’, la kvar kazoj de akuzativo kaj demandvortoj. La kurso daŭris du horoj kun 11 personoj. Ĉeestis ankaŭ s-ro Ahmad el Irano kaj Hoan Ĝojo el Vjetnamio. Ili observis la kurson kaj kuraĝigis la kursanojn.

Kiel la unua baza kurso, ĉi tiu kurso ankaŭ estis malfermita kaj senkosta. Oni unue aliĝis kaj poste akiris Zoom-ligilon por eniri al la virtuala ĉambro. Dum la kurso, ĉiuj kursanoj aŭskultis la lecionon kaj povis libere demandi se ili frontas malfacilaĵon por kompreni la lerno-materialojn. La kurso finiĝis 30 minutoj antaŭ la 4a horo vespere.

En ĉi tiu kurso, oni ankaŭ povas ricevi la retan atestilon se ili skribas kaj sendas 10 frazojn en Esperanto. La tria baza kurso okazos en Septembro 2020. La detalon ni baldaŭ diskonigos.

La Unua Baza Kurso

Post la lasta aranĝo de Esperanto-enkonduko, ni organizis virtuale la kurson de Esperanto por komencantoj. Tiu unua baza kurso sukcese okazis pro la helpo de IREA (Irana Esperanto-Asocio). Ni denove havis la virtualan ĉambron en Zoom kiu apartenas al la konto de IREA.  Por partopreni al la kurso, oni devas aliĝi per WhatsApp aŭ retmesaĝo menciita la nomo, telefonnumero, retadreso kaj profesio. Laŭ la ricevitaj aliĝiloj, aliĝis 24 personoj el diversaj partoj en Indonezio.

 

En la unua sesio, la kursanoj lernis pri alfabetoj kaj kiel elparolis ilin. Poste ili lernis pri vort-klasoj, pronomoj, la finaĵoj -as -is -os, akuzativo kaj ĉiferoj. Dum du horoj, Ilia Dewi gvidis la kursanojn por kompreni la bazan gramatikon kaj konstrui la simplan frazon en Esperanto. Kelkaj kursanoj rapide kaptis la lecionon sed aliaj ankoraŭ ne bone komprenis. Por kuraĝigi ilin, ni disponigis la atestilon al tiuj kiuj skribis dek frazojn kaj sendis ilin per retmesaĝo. En la lasta sesio, la kursanoj ankaŭ lernis pri salutoj kaj ĉiutagaj esprimoj.

Post tiu ĉi kurso, ni planos okazigi la duan bazan kurson en la venonta Aŭgusto. Pere de tiu virtuala kurso, ni esperas ke la kursanoj diligente lernos kaj progresiĝos. La lerno-materialojn ni prenis de libroj ‘Kunci kaj Esperanto per Rekta Metodo’ kaj retejo edukado.net aŭ lernu.net . Sukcesojn al ĉiuj!

Virtuala Enkonduko de Amikeca Lingvo, Esperanto

La 13an de junio 2020 okazis virtuale la enkonduko de Esperanto. Ni organizis la agadon kun la temo  “Webinar Mengenal Bahasa Persahabatan Dunia, Esperanto” aŭ Esperante; Vebinaro Pri Enkonduko de Tutmonda Amikeca Lingvo, Esperanto. La aranĝo estis malfermita al la ne-esperantista publiko. Oni povis senpaĝe aliĝi per WhatsApp aŭ retadreso kaj poste la Zoom-ligilo estis sendita por partopreni en ĝi. IREA (Irana Esperanto-Asocio) gastigis la agadon en sia Zoom-konto kaj aranĝis la virtualan ĉambron.  S-ro Ahmad, la irana esperantisto estis tre helpema pri teknikaj aferoj kaj malfermis la virtualan ĉambron ĝustatempe, je la 13a ĝis la 15a horo (UTC+7).

Komence, la partoprenantoj auŝkultis la ĝeneralan informon pri Esperanto, iom pri historia periodo en Indonezio kaj la nuna movado. Poste, ili lernis la bazon de la lingvo. Ilia Dewi, la estrarano de IEA gvidis la tutan sesion dum du horoj. Antaŭ la fino, la partoprenantoj havis ŝanĉon por demandi aŭ diri siajn opiniojn kaj ankaŭ akiris librojn kiel donaco.

En ĉi tiu aranĝo partoprenis 17 homoj el Ĝakarto, Bogor, Bandung, Medan kaj Kupang. Plejparte estas studentoj kaj aliaj estas laboristoj. Kelkaj opiniis ke Esperanto estas interesa lingvo kaj deziras plulerni.  Dankon, ĉiuj!

Lernu Esperanton Kun Ni

Nia kreis videon en indonezia lingvo por diskonigi la avantaĝojn de Esperanto-lernado. Oni povas konatiĝi kaj amikiĝi kun multaj homoj nur per unu lingvo, Esperanto ĉar Esperantaj parolantoj aŭ esperantistoj troviĝas en diversaj landoj de la mondo. Esperanto ankaŭ estas lerninda ĉar ĝi havas propedeŭtikon aŭ lernfaciliĝo de Esperanto por lerni sekvajn fremdajn lingvojn. Se oni deziras vojaĝi al iu lando, li/ŝi povas resti en la domo de esperantisto. Ili certe varme bonvenigos kaj montros siajn vivtravivaĵojn, lokajn homojn, lokajn kulturojn kaj lokajn kutimojn.

Esperanto certe grandigos la horizonton al la internacia pensmaniero, interkompreniĝo al la diverseco kaj internacia amikeco.

Dank’al alilandaj esperantistoj kiuj volonte helpis en la video kaj afable elparolis la frazojn en indonezia lingvo; Ayok, belajar bahasa Esperanto! Pasti Seru! kiu signifas “lernu Esperanton! Estas mojose!

 

La Virtuala Babilrondo

Ekde Marto 2020 pro la pandemio COVIM 19, ni nuligis la regulan renkontiĝon kiu okazas ĉiu monate. La virtualan babilrondon ni organizis en Aprilo per Webex Meet kaj Zomo (Zoom). Ni diskonigis la inviton per fesbuk-paĝo kaj instagramo. La partoprenantoj ne nur estas indonezianoj sed ankaŭ alilandaj esperantistoj.

Lasta foje, la amikoj el Francio, Pollando, Koreio kaj Tajvano ĉeestis inter ni. Ni babilis pri diversaj aferoj rilate al ĉiutagaĵoj, hobioj, spertoj kaj tiel plu. La virtualaj agadoj estas bona solvo por aktivigi la membrojn de nia asocio kaj doni ŝanĉon al tiuj kiuj malfacile ĉeestas en fizika renkontiĝo.

La Unua Kunveno en 2020

En la 19a de Januaro, la unua kunveno de nia asocio okazis. Ĉifoje ni okazigis ĝin en la kunvenejo kiu troviĝas en la trajnstacidomo de urba trajno. Iu membro kiu ĉeestis por la unua fojo rakontis pri sia memlernado de Esperanto antaŭ li trovis la informon pri nia asocio en la intereto. Li komencis koni Esperanton kiam li studis en Ĉinio. Aliaj membroj ankaŭ ĝuis la ŝancon rakonti siajn spertojn kun Esperanto. Poste, ni kune lernis pri la uzado de -ig- kaj -iĝi en la frazoj. Ni uzis la librojn “Esperanto Per Rekta Metodo” en indonezia traduko kaj  “Kunci” en nia lernado. Ni konsentis ke tiuj libroj helpas al ni por lerni la bazan gramatikon de Esperanto. Ni foje ankaŭ uzas la lernajn materialojn kiuj ni povas akiri de retejo ekz. ĉe edukado.net.

Antaŭ la fino de nia kunveno, la membroj rajtas demandi pri siaj malfacilaĵoj aŭ informoj pri la asociaj agadoj kaj movado. La kunveno finiĝis post tri horoj en la agrabla etoso. Ĝis la revido en la venonta kunveno!

 

Duontaga Ekskurso en Zamenhof-tago 2019

Okaze de Zamenhofa tago ni organizis ekskurson en la urbo Ĝakarto la 15an de decembro 2019. Aliĝis 20 homoj sed nur 10 kiuj reale partoprenis. Kelkaj de ili estis novuloj kiuj interesiĝis pri Esperanto.

La ekskurso komenciĝis matene je la 9a ĝis la 3a posttagmeze. La grupo kolektiĝis en MONAS, nacia monumento kiu estas konata kiel urba simbolo. Promenante en la vizitindaj lokoj, la partoprenantoj aŭskultis la informojn en Esperanto sed ili ankaŭ ricevis la paperon de la informoj en indonezia lingvo.

Ĉi tiu ekskurso okazis ĝis la malnova parto de urbo, “Kota Tua’ kiu rakontas la historion en la nederlanda epoko. Pro la modernigo multaj aferoj ŝanĝiĝas kaj malmulte da historiaĵoj restas. Tial gravas la agado sciigi la historion kaj samtempe aŭdigi Esperanton.

En la lunĉpaŭzo, la partoprenantoj alvenis en la restoracio kiu situas en la areo de malnova urbo. Tie ni iom ripozis, tagmanĝis kaj agrable babiladis. Kelkaj ĝuis la ŝancon demandi pri Esperanto kaj la movado.

Antaŭ la fino de ekskurso, ni diskonigis Esperanton al la ĉirkaŭaj pasantoj per faldfolioj kaj ludoj. La ekskurso finiĝis sukcese kun ĝojo.

Raportas Ilia Dewi : ilia.dewi@gmail.com

Esperanto en “Perpusnas Expo 2019”

Okaze de ĉijara agado de nacia biblioteko ‘Perpusnas Expo 2019’ ekde la 5a ĝis 22a de Septembro, nia asocio, Indonezia Esperanto-Asocio (IEA) estis invitita por prezenti Esperanton al la membroj kaj vizitantoj de biblioteko. Dum 12 tagoj, ni havis budon kaj aranĝis Esperanto-enkondukon per diversaj programoj por montri la utilecon de Esperanto en muziko, filmo, libroj, kaj tiel plu.

La budo komenciĝis je la 11a de septembro en la 4a etaĝo en la nova konstruaĵo de nacia bibloteko. Ni ĉiutage ekde la 9a horo matene ĝis la 3a  posttagmeze, bonvenigis vizitantojn kiuj proksimiĝis al nia budo kaj demandis io ajn pri Esperanto kaj la movado. La estraranoj de IEA, Victor kaj Ilia Dewi enkondukis pri Esperanto kaj foje iom instruis la bazan gramatikon al la vizitantoj kiuj entuziasme petis tion. Ni ankaŭ disdonis la flugfolion kiu enhavas mallongan informon pri Esperanto kaj kiel kontakti nian asocion.

En la budo, ni prezentis la esperantajn librojn, t.e lernolibroj, tradukitaj libroj en Esperanto, romanoj, vortaroj kaj revuoj. Unu de gravaj libroj estas verkita de Heidi Goes kiu enhavas la historian periodon de Esperanto-movado en Indonezio. Tiu libro eldoniĝis ĉijare post la longa eksplorado de ŝi en nia lando.

Plejparte da vizitantoj neniam aŭdis pri Esperanto kaj pri la fakto ke ĝi iam ekzistas en Indonezio antaŭ multaj jaroj inter 1920 – 1965. Tiuj, kiuj venis al la budo ne nur aŭskultis multe da informo pri Esperanto sed ankaŭ ricevis donaceton kiu disponigitan por tiuj kiuj montris la intereson. Laŭ la listo de vizitanto, ni rimarkis ke plejparte estas studentoj aŭ lernantoj kaj cetere estas instruistoj, laborantoj kaj aliaj profesiuloj.

En la 15a de Septembro, ni aranĝis la Esperanto-enkondukon “Serba-Serbi Esperanto” kiu estas parto de nia agado en la nacia biblioteko. Al ĝi aliĝis 136 homoj kaj reale 75 homoj partoprenis la tuttagan programon.. Je la 10a horo matene, Ilia Dewi la prezidanto de IEA malfermis la agadon kaj komencis per salutvortoj kaj komencis la prelegon pri Esperanto kaj la movado. Due en la unua sesio, Victor prelegis pri Esperanto kiu estas simila al indonezia lingvo. Li malkovris la funkcion de Esperanto kiel ‘pontlingvo’ inter homoj de diversaj naciecoj ekzakte same kiel la indonezia. En indonezio ekzistas preskaŭ 700 etnaj lingvoj pro la diverseco de etnaj grupoj. Tiel ambaŭ lingvoj havas la saman rolon por unuigi la diversajn homojn. Poste, du junulinoj prezentis la agadon de junulara movado sub la tegmento de IEJO (Indonezia Esperanto-Junulara Organizo). Antaŭ la paŭzo de unua sesio, la ĉeestantoj havis ŝancon por demandi aŭ prezentis sian opinion pri la prelegoj.

Dum la paŭzo, ni montris mallogan filmeton pri Esperanto kaj la muzikon de Jomo, Jonny M, Perdita Generacio kaj aliaj. En la dua sesio, La belga esperantistino, Heidi Goes prezentis sian libron “Movadaj Insuletoj” per videaĵo. Ŝi malkovris la historian de Indonezia movado. En tiu ĉi sesio, la membro de IEA, Arman Yusuf ankaŭ kontribuis per sia rakonto. Li estis intervjuita pri la propedeŭtika valoro de Esperanto. Li rakontis ke Esperanton faciligas sian lernadon de fremdaj lingvoj kiel la japana kaj la tajlanda.

Sekvante, la ĉeestantoj iom lernis la bazan gramatikon de Esperanto. Sub la gvido de Ilia Dewi, Ili lernis kiel elparoli la alfabeton, vortojn, ĉiferojn kaj kreis simplajn frazojn. La lasta prelego estis prezentita de la indonezia verkisto, Yohanes Manhitu en videaĵo pri libroj kiujn li verkis en Esperanto kaj en aliaj fremdaj lingvoj ĉar li ne povas fizike ĉeesti. Antaŭ la fino de la aranĝo, ni amuziĝis per ludoj kaj disdonis la premiojn al la gajnintoj. La aranĝo finiĝis je la 4a horo vespere per dankaj vortoj al la fukciulo de nacia biblioteko kiu donis la nia asocio la grandan ŝancon partopreni la eventon.

Konsiderante la sukcesan aranĝon en la nacia biblioteko, ni pripensas daŭrigi la kunlaboron ekzemple starigi la angulon de Esperanto aŭ proponi Esperanto-kurson al la membroj de biblioteko. Ni raportos la progreson.

Raportas Ilia Sumilfia Dewi kaj Victor

Da Nang Gastigis La 9an Azia-Oceanian Kongreson de Esperanto

En la jaro 2019 sukcese okazis la 9-a Azia-Oceania Kongreso de Esperanto en la urbo, Da Nang ekde 25-a ĝis la 28-a de aprilo. Tiu urbo troviĝas en la centro de Vjetnamio kaj famiĝas pro la plaĝoj kaj historia periodo de Francio en la lando. En Da Nang troviĝas internacia flughaveno, kiu faciligas la vojaĝon de alilandanoj al tiu urbo. Pro tio ĝi rapide disvolviĝas precipe pro la turismo kaj la komercado.

Ĉifoje la kongreso havis temon pri “Esperanto kaj Kultura Diverseco de Azio kaj Oceanio” kun ĉeesto de 233 kongresanoj el la 281. El Indonezio partoprenis 7 personoj inkluzive la reprezentanton de Indonezia Esperanto-Asocio (IEA), Ilia Dewi, kiu amike salutis la kongresanojn en la malfermo.

La kongresejo estis plena de amikaj renkontiĝoj kaj la programeroj kaj la kunagadoj trovis kundividitan amuziĝon. La LKK-anoj kaj la estraroj de KAOEM kiuj organizis la kongreson tre bone kunlaboris por realigi ĝin. La LKK ankaŭ sukcese akiris la grandan atenton kaj subtenon de Vjetnamaj instancoj eĉ finance.

Dum kvar tagoj, la kongresanoj povis partopreni diversajn programojn. Ilia Dewi raportis ke ŝi partoprenis kelkajn prelegojn, kunsidojn, ekskursojn kaj interkonatiĝis kun novaj kaj malnovaj amikoj. La malferma kunsido de azia-oceania movado kaj la fermaj kunsidoj estis kelkaj el la plej grava programeroj kiujn ŝi ĉeestis. En kelkaj fermaj kunsidoj, la nuna estraro de KAOEM interdiskutis kun la membroj pri gravaj temoj rilate al la sekvonta aranĝo de la 10-a Azia-Oceania Kongreso kaj la balotado de nova estraro. Estis decidita ke Koreio gastigos la kongreson en 2022 kaj la elektitaj estraranoj de KAOEM por la periodo 2019 – 2022 kun la nova prezidanto S-ro Nisinaga Atusi el Japanio, la vic-prezidanto, s-ino Nguyen Thi Phuong Mai el Vjetnamio, la sekretario, s-ino Oh Soonmo kaj Ilia Dewi el Indonezio kiel vic-sekretario.

Aliaj memorindaj agadoj por ŝi ankau estis la arbo plantado en la junulara parko. Tiam estis sabatmateno kaj la kongresanoj kolektiĝis por planti 5 verdajn arbojn de Zamenhof. La agado de plantado markis la gravan internacian eventon en Da Nang kaj kontribuas ne nur al verdigo de parko sed ankaŭ samtempe al fortigo de amikeco, paco, solidareco kaj kunlaboro inter homoj en la regiono kaj en la tuta mondo. Poste la kongresanoj vizitis la vendejon en ŝtona urbo.

En la internacia vespero, kontribuante per danco kaj kanto de Ĝakarto, Ilia Dewi deziris prezenti iom pri Indonezio al la kongresanoj. Ankaŭ alia indoneziano, Syauqi legis poemon en la Sunda lingvo. Tiu vespero estis tre agrabla kaj mojosa per arta prezentado de talentaj kongresanoj.

La fermo de kongreso komenciĝis je la 2a posttagmeze kaj prezidis d-ro SO Jinsu, la malnova prezidanto de KAOEM kun resumo. S-ro Inumaru Fumio, la malnova vic-prezidanto raportetis pri programo kaj S-ro Enkhee, la malnova sekretario raportetis pri statistiko. Laste la Vjetnama grupo kantis la kanton “Grandigu Nian Rondon” kaj sekvis deklaro de la fermo de la kongreso.

Provleganto : Jean-Claude Roy (esperantisto el Francio)